Main menu

* Klik hier voor het worddocument van de kantine- en baanreglement.

Gedragscode op en rond de tennisbaan

 1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden.
 2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.
 3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze.
 4. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.
 5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.
 6. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 7. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
 8. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
 9. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen
 10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je 3 een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
 11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.
 12. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.
 13. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden. Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing.


Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  1. Trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie
  2. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals : happy hours, meters bier en rondjes van de club, zijn in de kantine niet toegestaan
 7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.