Main menu

Notulen    ALGEMENE  LEDENVERGADERING 06-02-2017

1. Pascal opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.


2. Er waren geen ingekomen stukken.

 
3. Doornemen van de notulen Algemene Ledenvergadering 29-02-2016.
Er waren geen bijzonderheden. Notulen zijn goed gekeurd.


4. Bespreking en vaststelling verslagen commissies.
Barcommissie:
Een jaar vliegt voorbij.  Binnenkort beginnen we aan het tennisseizoen van 2017. We wensen iedereen veel gezellige uurtjes op de baan en aan de bar. We hopen dat ook dit jaar weer een aantal vrijwilligers de kantine een voorjaarspoetsbeurt willen geven. Zoals jullie weten hebben we afspraken gemaakt met Hockeyclub Baarle en maken zij gebruik van de banen en de kantine. Het mes snijdt langs twee kanten, we hebben daardoor immers meer baromzet en die kunnen we goed gebruiken met ons teruglopend aantal leden. Een goede samenwerking met de beide clubs is belangrijk voor allebei. Het mag gezegd worden dat de Hockeyclub de kantine altijd netjes achter laat. Dat is een goed voorbeeld voor onze leden. We doen weer een beroep op de onze leden om bardiensten te draaien. Let daar bij op de nieuwe horecaregels. Vergeten… lees ze dan nog even door voor aanvang van je bardienst. Ze hangen aangeplakt  tegen de zijkant van de stereokast. Een van de nieuwe regels is dat iedereen die achter de bar staat een certificaat “Verantwoord alcohol schenken” moet hebben. Hiervoor heb je een link toegestuurd gekregen, waarmee je een vragenlijst in kunt vullen. De rest wijst zichzelf. Link kwijt dan neem even contact op met het secretariaat. De kantine moet voortaan om 01.00 uur gesloten zijn. Het is in het belang van de club dat iedereen deze regels naleeft zodat we geen gedoe krijgen met politie en gemeente. Lees ook even de informatie over het afsluiten zodat alles netjes achter blijft voor een volgende dag. Deze info hangt naast het bardienstreglement. Zorg er voor dat het spoelwater uit de bak is en dat de vaatwasser leeg en schoon is de koelingen aangevuld zijn en even rond de bar opvegen en de toiletten doorspoelen. Tussendeur naar de kleedkamers niet vergeten af te sluiten. Ongewenst bezoek is immers niet welkom. Ik wens iedereen weer een gezellig, gezond en sportief tennisseizoen. Wil Moonen

Toernooi Technische commissie
De KNLTB competitie 2016 is redelijk vlot verlopen echter het blijft een probleem om voldoende spelers te vinden en ook met het juiste niveau. Het geeft regelmatig problemen door ziektes, blessures of vakanties. Denk goed na alvorens men inschrijft! De KNLTB heeft een analyse laten plaatsvinden door een extern buro en men is tot de conclusie gekomen om extra competitie soorten toe te voegen. In de regio Zuid is gebleken dat er 0,9 % minder inschrijvingen zijn geweest. Later kom ik terug op de nieuwe competitie soorten. In het afgelopen jaar zijn een 3 tal teams kampioen geworden, proficiat bij deze. Het betreft het DD team op zaterdag, voor de 2e maal kampioen geworden in de 1e klasse. In het VJ is een Mix team kampioen geworden in de 2e klasse op vrijdagavond en in het NJ is een Mix team kampioen geworden in de 2e klasse op zaterdag. De huldiging van de Kampioenen heeft helaas niet plaatsgevonden op de Feestavond van 28 jan. De reden is door te weinig inschrijvingen van onze vrijwilligers. De huldiging zal op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden. De KNLTB heeft een besluit genomen om m.i.v. 2017 extra competities in te lassen om het spel aantrekkelijker en voor iedereen toegankelijk te maken. Het betreft een Instapcompetitie voor de categorie 8 en 9 voor 17 jaar en ouder. Eigenschappen. 2x dubbel, combinatie van bv 2 vrouwen tegen 1 man en 1 vrouw of elke andere combinatie, gezelligheid staat voorop, telt niet mee voor speelsterkte, 3e set bij 40-40 beslissende punt. Het betreft 7 speeldagen in maand april en mei op donderdagavond of zondagmiddag. Jong Volwassenen competitie in de leeftijd van 17 en 35 jaar. Teams minimaal 4 spelers, 4x dubbel alle combinaties, 3e set bij 40- 40 beslissende punt. Het betreft 7 speeldagen in de maand april en mei op zaterdag vanaf 17:00 uur. Zomeravondcompetitie. Leeftijdsklasse vanaf 17 jaar en alle niveaus. Team minimaal 4 personen, 4x dubbel alle combinaties, 3e set  bij 40-40 beslissende punt. Het betreft 7 speeldagen op woensdag vanaf 19:00 uur. De inschrijving en verantwoordelijkheid verloopt via Luuk (de nieuwe VCL). De invulling van de Activiteiten is in handen van Karin en zal hierover ook contact opnemen met Luuk in het kader van overlapping van toernooien en competities. Traditioneel zijn de VK in maart, de CK in september en het OT in juli 2017. Voor de 3e maal wordt ook een Senior Plus Event georganiseerd in augustus, deelname vanaf 50 jaar. In het jaar 2017 zal mijn rol worden overgenomen door Luuk en wens hem hierbij veel succes. Een ieder een gezond en plezierig tennis seizoen. VCL Tom Oranje

Jeugdcommissie:
Er is vanaf 2016 geen jeugdcommissie sinds Joost gestopt is. Jean Paul is nu de  jeugdcoördinator en aanspreekpunt vanuit de KNLTB voor de jeugd. Daarvoor zou hij een vergoeding krijgen. Zijn idee was om ouders meer te betrekken bij activiteiten. Dit is niet verder doorgegroeid maar ingezakt. Er zijn initiatieven vanuit de gemeente. Er is een project voor de buurtsportcoach voor ondersteuning werving en ledenbehoud jeugdleden en jeugdcommissie. Dit project gaat in maart starten.
Vraag van Bianca: Hoe zit het met de vergoeding van Jean Paul en wat zijn de resultaten. Pascal geeft aan dat hij eenmalig een bedrag heeft gehad van €750 met de start van zijn functie in het eerste jaar maar nadien ook nog niets heeft gefactureerd.


5. Wil Moonen wordt voorgedragen als Lid van Verdienste.                                
De leden stemmen hiermee in. Wil krijgt een mooie bos bloemen en zal een plaque krijgen. Hier gaat Pascal voor zorgdragen.

 
6. Financiën:
Toelichting en bespreking financiële stukken
Ad geeft toelichting op de cijfers van het afgelopen jaar 2016. Er is dit jaar verlies gedraaid. Lagere omzet van de Kantine. Open Toernooi heeft dit jaar minder goed gedraaid. Extra kosten baanhuur/onderhoud en aanschaf van materialen. Terugloop van het ledenaantal.

Verslag kascontrolecommissie
Namens de commissie leest Marco Clemens een verklaring voor van de kascontrolecommissie. Zij hebben op 30 januari 2017 ten huize van de penningmeester de administratie, bestaande uit de kasadministratie, bankadministratie en onderliggende bescheiden over 2016, steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij deze controle hebben zij geen onregelmatigheden aangetroffen. Zij hebben vastgesteld dat de administratie zorgvuldig  en nauwgezet is bijgehouden. Zij adviseren , de Algemene Ledenvergadering, om de penningmeester te déchargeren.

Décharge bestuur en penningmeester
De Algemene Ledenvergadering besluit om de jaarrekening 2016 vast te stellen en de penningmeester en het bestuur  te déchargeren voor het gevoerde beleid.


7. Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond uit John Krijnen en Marco Clemens. John heeft het nu 3 jaar gedaan, bedankt namens het bestuur. Marco neemt volgend jaar weer de taak op zich samen met Ad Meeuwesen.


8. Voorstellen van het bestuur t.a.v.
Contributie bedragen 2017                                                                        
De contributie prijzen van de senioren gaan met €10 omhoog. Ook het gezinsabonnement gaat met €20 omhoog.

Barprijzen kantine 2017
De bierprijzen, buitenlandse bieren en sportdranken gaan in prijs omhoog.

Activiteiten voor 2017
Zijn binnenkort te vinden op de website van TC Baarle.


9. Samenstelling bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Pascal van Kaam
Tom Oranje
Ad Meeuwesen
Marianne van der Veeken
Zij worden bedankt door Wil en de Algemene Leden vergadering.

Ter beschikbaarstelling:
Geert-Jan van der Veeken stelt zich beschikbaar voor de functie van Voorzitter.
Iris van den Bosch stelt zich beschikbaar voor de functie Secretaris
Jos de Kloe stelt zich beschikbaar voor de functie Financiële Zaken
Geert-Jan van der Veeken, Jos de Kloe en Iris van den Bosch worden voorgedragen en dit wordt goedgekeurd door de ALV.
Geert-Jan  neemt de functie van Pascal over en wordt de voorzitter.
Iris neemt de functie van Marianne over en wordt secretaris.
Jos neemt de functie van Ad over en wordt de penningmeester / Financiële Zaken.

Wil blijft in het bestuur en neemt weer de taak van barcommissie op zich.
Luuk van Oosterum neemt de taken van Competitieleider waar en Karin van de Kerkhof neemt het activiteiten gebeuren op zich. Beide willen niet deelnemen in het bestuur maar daarmee is de functie van de Toernooi Technische Zaken ook ingevuld.

Geert-Jan en Iris nemen zitting aan de tafel. Jos is helaas niet aanwezig. Geert-Jan doet de rondvraag.

Luuk van Oosterum: Hij geeft aan dat de Laptop niet goed werkt. Is traag. Mogelijk moet hij vervangen worden. Als dit nodig is wordt hier actie voor ondernomen. Jacqueline geeft aan dat hij nu geüpdatet is dus beter moet werken. Dit wordt op tijd kort gesloten.

Jan Smant: Jan laat weten dat hij voortaan de contactpersoon is van de Seniorengroep/ Boppers. Mochten er knelpunten zijn dan neemt hij contact op met het bestuur. Voor nu gaf hij aan dat het minibaantje er slecht bij ligt. Als verklaring gaf Geert-Jan aan dat het baantje met het groot onderhoud niet meegenomen is daar zij geen passend apparatuur bij hadden. Ook wordt er op  het baantje te weinig gespeeld waardoor er teveel mosgroei is.

Therese Beerens: I.v.m. met het komend  Veteranentoernooi in maart is haar vraag: Wanneer starten de voorjaarslessen van Jean Paul en hoe zit het met de speeltijden van de Hockey. Geert- Jan vraagt dit na.

Ad Meeuwesen: Ad geeft aan dat hij Jos het eerste jaar bij zal staan en hulp zal bieden aangaande zijn functie als penningmeester.  Ook kan het bestuur beroep op hem doen als er overdag iets moet zijn bij TC.

 
Geert-Jan doet nog een woordje, bedankt de aanwezige leden en sluit de vergadering.