Main menu

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 FEBRUARI 2018

 
1.     Opening en mededelingen

2.     Behandeling ingekomen stukken

3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 6 februari 2017

4.     Bespreking en vaststelling verslagen bestuursleden

5.     Financiën
          * Toelichting en bespreking financiële stukken
          * Verslag Kascontrolecommissie
          * Décharge bestuur en penningmeester
            (De Algemene Ledenvergadering besluit om de jaarrekening 2017     
            vast te stellen en de penningmeester en het bestuur te déchargeren
            voor het gevoerde beleid)

6.     Benoeming kascontrolecommissie

7.     Voorstellen van het bestuur t.a.v.
          * Contributie bedragen 2018
          * Barprijzen kantine 2018
          * Activiteiten voor 2018

8.     Samenstelling bestuur
           Geert-Jan voorzitter
          Jos penningmeester/ Financiële Zaken
          Wil barcommissie
          Iris secretaris
          Algemene Zaken (vacature)

          Commissie toernooi technische zaken
          Luuk van Oosterum neemt de taken van competitieleider waar en Karin
          van de Kerkhof neemt het activiteiten-gebeuren op zich.

9.     Bespreken ontwikkelingen TC Baarle
          * Samenwerking HC Baarle
          * Samenwerking Gloria-UC

10.   Rondvraag