Main menu

Agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING 6  februari 2017:

 

1.    Opening en mededelingen

 

2.    Behandeling ingekomen stukken

 

3.    Notulen Algemene Ledenvergadering 22-02-2016

 

4.    Bespreking en vaststelling verslagen commissies

 

5.    Wil Moonen wordt voorgedragen als Lid van Verdienste

 

6.    Financiën

        -  Toelichting en bespreking financiële stukken

        - Verslag kascontrolecommisie

        - Decharge bestuur en penningmeester

 

7.    Samenstelling bestuur

        - Aftredend en niet herkiesbaarzijn: Pascal van Kaam, Tom Oranje, Ad Meeuwesen en Marianne van der Veeken

        - Geert-Jan van der Veeken stelt zich beschikbaar voor de functie van Voorzitter.

          Iris van den Bosch stelt zich beschikbaar voor de functie van Secretaris.

          Jos de Kloe stelt zich beschikbaar voor de functie van Financiële Zaken

 

8.    Benoeming kascontrolecommisie

 

9.    Voorstellen van het bestuur t.a.v.

        - Contributie bedragen 2017

        - Barprijzen kantine 2017

        - Activiteiten voor 2017

 

10.   Rondvraag en sluiting